PTS S.A.

Zasady sprzedaży

Szanowni Państwo, nasi konsultanci w swej codziennej pracy kierują się jasnymi i ważnymi dla nas zasadami – uczciwość i chęć niesienia pomocy. Wymagamy to na sobie, podnosząc na każdy kroku poprzeczkę jakości usług, tak by inni mogli brać z nas przykład!

Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców

Zobowiązania Sprzedawcy wobec Klientów

Wiarygodność

Sprzedawca poprzez swoją postawę wykazuje wysoką wiarygodność. Posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności oraz jest świadom jakimi możliwościami dysponuje reprezentując PTS S.A.

Informowanie

Przejawem profesjonalizmu u Sprzedawcy jest udzielanie Klientom wyczerpujących informacji na temat PTS. Ponadto Sprzedawca naświetla korzyści oraz zobowiązania ze składanej oferty spoczywające po stronie Klienta.
Niepożądane są działania wprowadzające Klienta w błąd. Takie praktyki najczęściej mają na celu dokonanie sprzedaży w warunkach, w których Klient nie posiada kompletnej wiedzy, przez co nie może podjąć świadomej decyzji.

Satysfakcja

Nadrzędnym celem sprzedawcy jest satysfakcja, którą Klient odczuwa po podpisaniu umowy. Zadowolenie nabywcy pochodzi wtedy z poczucia podjęcia świadomej i korzystnej decyzji. Wypracowując wraz z Klientem wspólne ustalenia Sprzedawca szuka rozwiązań „win-win”, dbając głównie o dobro rozmówcy a dopiero później o zysk PTS.

Szacunek

Niedozwolone i naganne jest instrumentalne traktowanie Klienta. Wykorzystanie trudnej sytuacji życiowej lub rynkowej, w której znalazł się konsument, jest zachowaniem niegodnym Sprzedawcy i nie jest przez PTS tolerowane.

Telemarketer ma obowiązek wysłuchania argumentów klienta oraz przedstawienia swoich racji w sposób kulturalny i nie rażący uczuć.

Przebieg rozmowy

Dbając o jak najwyższy poziom komunikacji z klientem, opracowaliśmy standardy obowiązujące każdego telemarketera PTS.

  • Wykonując połączenie sprzedawca już na samym początku rozmowy zobowiązany jest do przedstawienia się z imienia i nazwiska oraz podania pełnej nazwy naszej firmy. Jeśli takie jest życzenie klienta sprzedawca musi podać dane kontaktowe PTS.
  • Sprzedawca poprzez krótki wywiad na początku połączenia upewnia się, że rozmawia z osobą decyzyjną i pełnoletnią.
  • Sprzedawca upewnia się, że rozmówca ma czas na wysłuchanie oferty PTS jednocześnie jest przygotowany na zakończenie rozmowy, jeżeli Klient sobie tego zażyczy.
  • Sprzedawca jasno określa cel rozmowy z Klientem. Przedstawiona przez niego oferta jest konstruowana w sposób rzeczowy i nie pozostawiający żadnych wątpliwości.
  • Jeśli jest to konieczne, sprzedawca przed zakończeniem rozmowy upewnia się, że rozmówca  ma świadomość wzajemnych zobowiązań i następstw rozmowy. Jest to szczególnie ważne i praktykowane w trakcie rozmowy z osobami starszymi.
Idź do góry